VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Kierownik Sekretariatu

 

Maria Stopka

 

18 53 17 345

 

Przewodniczący Wydziału

 

RSR Ewelina Życzkowska

 • Pokój 020
 • ul. dr Juliana Smolika

Właściwość rzeczowa:

Prowadzenie ksiąg wieczystych, hipotecznych oraz zbiorów dokumentów, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

 • założenie księgi wieczystej dla:
 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
 • wpis w księdze wieczystej:
 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.200r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w  każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • zajęcia nieruchomości w trybie art. 924 k.p.c.,
 • prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonywanie czynności związanych z ich przeglądaniem.

Właściwość miejscowa:

 

obejmuje miasto Nowy Sącz oraz gminy : Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz;

Artykuły

 • Opłaty

  Wnioski wieczystoksięgowe:

  • opłatę stałą w kwocie 200,00 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
  Czytajwięcejo:
 • Archiwum Ksiąg Wieczystych

  Wydziale VI Ksiąg Wieczystych w pokoju Nr 028 znajduje się archiwum ksiąg wieczystych - księgi wieczyste udostępniane są stronom w każdy dzień tygodnia w godzinach:

  Czytajwięcejo:
 • Odpisy Ksiąg Wieczystych

  Odpisy ksiąg wieczystych, zaświadczenia z ksiąg zamkniętych, odpisy dokumentów:

   

  Czytajwięcejo:
 • Skarga na orzeczenie referendarza

  • skarga powinna spełniać wymogi formalne wskazane w art. 126–128 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
  Czytajwięcejo:
 • Dodatkowe Informacje

  • w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty - art. 5111 § 1 k.p.c.
  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d