III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Kierownik Sekretariatu

 

Celina Leśniak

 

18 53 17 295

 

Przewodniczący Wydziału

 

SSR Barbara Zelek

 • Pokój
 • ul. dr Juliana Smolika 1

Właściwość rzeczowa:

 • sprawy alimentacyjne - (np. o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zabezpieczenie alimentów)
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej  - (np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej,  o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o wyrażenie zgody na wydanie paszportu, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o odebranie dziecka)
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi - (np. o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów)
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka - (np. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa)
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy dotyczące stosunków małżeńskich - (np. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa)
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli - (np. o ustanowienie opieki, o ustanowienie kurateli, o zmianę opiekuna prawnego)
 • sprawy nieletnich - (np. o czyny karalne, o demoralizację)
 • sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego - (np. o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody , o przyjęcie do domu pomocy społecznej)
 • sprawy dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - (np. o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu)
 • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków - (np. o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację)
 • inne - (np. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych)

Podstawa prawna:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z 25 lutego 1964 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – ustawa z 26 października 1982 roku (Dz. U. 2010 Nr 33, poz. 178)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ustawa z 26 października 1982 roku (Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – ustawa 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – ustawa z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)
 • Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.)

Właściwość miejscowa:

miasto Nowy Sącz oraz gminy Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz

Artykuły

 • Opłaty

  Informacje ogólne:

  Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d