Skarga na orzeczenie referendarza

  • skarga powinna spełniać wymogi formalne wskazane w art. 126–128 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
  • w razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie traci mocy. Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego wykreślenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym zaskarżony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza -art. 5181 § 3 k.p.c.

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym (art. 518 1 § 4 k.p.c.) :

1)  od dnia czynności, gdy uczestnik był przy niej obecny lub był o jej terminie zawiadomiony,

2)  w innych wypadkach niż wymienione w pkt 1 - od dnia doręczenia zawiadomienia uczestnika o dokonaniu czynności,

3)  w przypadku braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się o dokonaniu czynności, z tym że w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dla uczestników postępowania, którym postanowienia co do istoty sprawy nie doręcza się, termin do wniesienia skargi biegnie od daty wpisu w Rejestrze.

  • skargę wnosi się do sądu, w którym zatrudniony jest referendarz, który wydał skarżone orzeczenie.

Rejestr zmian dla: Skarga na orzeczenie referendarza