Pełnomocnik pracownika i ubezpieczonego

pełnomocnikiem może być (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.) :

 • adwokat lub radca prawny
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony
 • osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia
 • współuczestnik sporu
 • rodzice
 • małżonek
 • rodzeństwo
 • zstępni strony
 • osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia
 • pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego

 

ponadto pełnomocnikiem może być (art. 465 § 1 i 2 k.p.c.) :

 • przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, a ubezpieczonego - także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów

Do odbioru należności zasądzonych na rzecz pracownika lub ubezpieczonego jest wymagane pełnomocnictwo szczególne, udzielone po powstaniu tytułu egzekucyjnego(art. 465 § 2 k.p.c.)

Rejestr zmian dla: Pełnomocnik pracownika i ubezpieczonego