Opłaty

Informacje ogólne:

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. Opłacie podlegają w szczególności: pozew, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, pozew wzajemny, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, interwencja główna i uboczna, skarga o wznowienie postępowania. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

 

Sposoby uiszczania opłat sądowych:

 

Opłatą sądową uiszcza się w formie:

 

 • bezgotówkowej - na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu (jeżeli opłata sądowa została uiszczona przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty, jeżeli wpłata została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie w ślad za złożonym pismem, w przypadku wnoszenia opłaty sądowej na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo)

 • gotówkowej – uiszczenie opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty. Uiszczenie opłaty sądowej w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia pracownik potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, która należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem
 • znaków opłaty sądowej – uiszczający opłatę nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu. Uiszczający opłatę na wezwanie sądu, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu. Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

 

Nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych:

 • osoba dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych
 • osoba dochodząca alimentów
 • osoba dochodząca podwyższenia alimentów
 • osoba występująca z powództwem o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • osoba pozwana w sprawie o obniżenie alimentów
 • osoba biorąca udział w postępowaniu w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego
 • osoba, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru dostępnego na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Punkcie Obsługi Interesantów przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, pok. 015a.

 

 

Wysokość opłat w poszczególnych rodzajach spraw:

· o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł

· o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł

· o obniżenie alimentów – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma różnicy między ustalonymi alimentami, a kwotą do jakiej alimenty według żądania pozwu mają być obniżone za cały rok, a jeżeli żądanie dotyczy obniżenia alimentów za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł

· o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30,00 zł

· o roszczenia przewidziane w art. 140 kro - 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30,00 zł

· o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej – 40,00 zł

· o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – 40,00 zł

· o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – 40,00 zł

· o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – 40,00 zł

· o ustanowienie rozdzielności majątkowej – 200,00 zł

· o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego współmałżonka – 40,00 zł

· o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym – 40,00 zł

· o rozwiązanie przysposobienia – 200,00 zł

· o zaprzeczenie ojcostwa – 200,00 zł

· o zaprzeczenie macierzyństwa – 200,00 zł

· o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka – 200,00 zł

· o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – 100,00 zł

· o zmianę wyroku sądu rozwodowego i o separację w przedmiocie władzy rodzicielskiej – 100,00 zł

· o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

· o zwolnienie od przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego – 100,00 zł

· o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej – 40,00 zł

· w postępowaniu w sprawach nieletnich (z wyjątkiem sytuacji, gdy z wnioskiem występuje nieletni, który nie ma obowiązku uiszczania opłat) – 40,00 zł

· w postępowaniu w sprawach o leczenie odwykowe – 40,00 zł

· pozostałe sprawy rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym – 40,00 zł

· wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie – 40,00 zł

· zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego – 40,00 zł

· wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie – 100,00 zł

· zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego – 100,00 zł

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika – 40,00 zł

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny – 40,00 zł

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia – 40,00 zł

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego tłumacza i kuratora – 40,00 zł

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie należności świadka – 40,00 zł

· sprzeciw od wyroku zaocznego – ½ opłaty

· apelacja – całość przewidzianej opłaty, z tym, że w sprawach o prawa majątkowe (np. alimenty) opłata wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 30,00 zł

· apelacji, zażalenia w sprawie, w której postępowanie zostało wszczęte z urzędu – 40,00 zł

 

Nie pobiera się opłat od:

· wniosku o przysposobienie

· wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich

· wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

· wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka

· wniosku o nadanie dziecku nazwiska

· wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie

· wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu

· pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd

· zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia

· zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie

 

Opłaty kancelaryjne od:

 • wniosku o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności
 • wniosku o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności
 • wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu
 • zaświadczenia

- 6,00 złotych za każdą stronicę wydanego dokumentu

(jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości)

 • wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy – 1 złoty za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

 

Rejestr zmian dla: Opłaty