Opłaty

Wnioski wieczystoksięgowe:

 • opłatę stałą w kwocie 200,00 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100,00 zł,
 • od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150,00 zł  niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 • opłatę stałą w kwocie  150,00 zł  pobiera się od wniosku o wpis:
 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
 • praw osobistych i roszczeń,
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych,
 • opłatę stałą w kwocie 60,00 zł pobiera się od wniosku o:
 • założenie księgi wieczystej,
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części,
 • sprostowanie działu I – O,
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • dokonanie innych wpisów, poza wyżej określonymi
 • jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w kwocie 60,00 zł,
 • opłatę stałą od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości oraz  odłączenie nieruchomości lub jej części pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • opłatę stała pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej,
 • od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą,
 • od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis,
 • od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

Od skargi na orzeczenie referendarza- pobiera się opłaty w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100,00 zł.

 

Dziennik podawczy Ksiąg Wieczystych (pokój 002) jest odrębny od dziennika podawczego pozostałych wydziałów.

 

Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych czynny jest w godzinach:

 

poniedziałki   9.00 – 15.00

wtorek – piątek 9.00 – 15.00

przerwa od 11.00 do 11.30

 

Dziennik podawczy ksiąg wieczystych nie udziela porad prawnych jak napisać wnioski wieczystoksięgowe.

 

Sposoby uiszczenia opłaty od wniosku:

 • przy pomocy znaczków sądowych, które można nabyć w kasie sądu
 • przelew
 • wpłata w kasie sądu

 

Kasa mieści się w budynku na I piętrze pok. nr 101 przy ul. Pijarskiej 3, czynna w godzinach :

 

poniedziałek od 830– 14.00  (w tym przerwa od 10:00 do 10:30 i od 14.00 - 15.00) oraz 15.00 – 17.30

od wtorku do piątku od 8.30 – 14.00

w ostatni dzień miesiąca od 8.30 – 11.30

Rejestr zmian dla: Opłaty