Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

 

Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 2 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (art. 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - opłacie podlegają min. następujące pisma:

1)  pozew

2)  apelacja i zażalenie;

3)  skarga kasacyjna

4)  sprzeciw od wyroku zaocznego;

5)  zarzuty od nakazu zapłaty;

6)  wniosek:

a)o ogłoszenie upadłości,

b)o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;

7)  skarga:

a)o wznowienie postępowania,

b)na orzeczenie referendarza sądowego,

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii (opłata kancelaryjna).

 

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa (art. 11 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

 • opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w powyższej ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 5.000,00 zł (art. 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 100.000,00 zł.
 • opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30,00 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.

Opłaty w postępowaniu uproszczonym, upominawczym oraz nakazowym :

 • w postępowaniu uproszczonym(uregulowanym w art. 5051 – 51514 k.p.c.) pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji przy wartości przedmiotu zaskarżenia  (art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) :

1) do 2.000,00 zł – 30,00 zł,

2) ponad 2.000,00 zł do 5.000,00 zł – 100,00 zł,

3) ponad 5.000,00 zł do 7.500,00 zł – 250,00 zł,

4) ponad 7.500,00 zł – 300,00 zł.

/pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone do sądu powinny być sporządzone na urzędowych formularzach – art. 5052 k.p.c. Formularze można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/ lub w punkcie informacyjnym Sądu/

 

 • w postępowaniu upominawczym (uregulowanym w art. 4971 – 505 k.p.c.) pobiera się opłatę od pozwu w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, a w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w wysokości wskazanej w art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • w postępowaniu nakazowym (uregulowanym w art. 4841 – 497 k.p.c.)  pobiera się opłatę w wysokości  ¼ opłaty z :
 • opłaty stosunkowej (5 % wartości przedmiotu sporu)

lub

 • z opłat wskazanych w art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • jednakże nie mniej niż 30,00 zł.

 

Pozostałe opłaty (wybrane przykłady) :

 • połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty (art. 19 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • od zażalenia pobiera się opłatę w wysokości 1/5 wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
  • od zarzutów od nakazu zapłaty pobiera się opłatę w wysokości ¾ opłaty od pozwu w postępowaniu nakazowym (art. 19 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • od apelacji pobiera się całą opłatę (art. 18 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 

w/w opłaty nie mogą być niższe niż 30,00 zł

 

 

Przykłady opłat stałych :

 • od pozwu w sprawie o :
  • rozwiązanie spółki;
  • wyłączenie wspólnika ze spółki;

pobiera się  opłatę stałą w kwocie 2.000,00 zł

 • od wniosku o ogłoszenie upadłości – 1.000,00 zł
 • od wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego – 200,00 zł
 • od zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym – 200,00 zł
 • wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 200,00 zł
 • zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału – 100,00 zł
 • wniosku o uchylenie lub zmianę układu – 100,00 zł
 • wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – 100,00 zł
 • za pełny odpis z KRS – 60,00 zł
 • aktualny odpis z KRS – 30,00 zł
 • od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności – 50,00 złotych
 • opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt : poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenie ze stwierdzeniem wykonalności – 6,00 złotych za każdą rozpoczęta stronicę wydanego dokumentu
 • opłata za kopię dokumentu znajdującego się w aktach sprawy – 1,00 zł za każdą rozpoczęta stronicę wydanego dokumentu

Rejestr zmian dla: Opłaty