Obrońcy i pełnomocnicy

Obrońcą oskarżonego może być tylko adwokat. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby wyznaczono mu obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Obrońca taki zostanie oskarżonemu także wyznaczony w sytuacji, gdy musi zachodzi przypadek obowiązkowego udziału obrońcy, a sam oskarżony nie ustanowił nim żadnego adwokata. Obrońcą w sprawach o wykroczenia może być adwokat albo radca prawny. Strona inna niż oskarżony, a także osoba nie będąca stroną (jeśli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu), mogą ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny.

Rejestr zmian dla: Obrońcy i pełnomocnicy