Portal Orzeczeń

 

 

P R E Z E S

SĄDU REJONOWEGO

w  NOWYM SĄCZU

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr A-0210-12/15
Prezesa Sądu Rejonowego w  Nowy  Sącz
z dnia 12 maja 2015  r.

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

 

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 01 lipca 2015 r.

2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

 

1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

3) ochrony dóbr osobistych;

4) ubezwłasnowolnienia;

5) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);

6) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

7) postępowania w sprawach nieletnich;

8) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - zwanej dalej „Kodeksem karnym";

9) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 - 160, 162 Kodeksu karnego;

10) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

11) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

12) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

13) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego  w art. 209 Kodeksu karnego;

14) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

15) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

16) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

17) lustracji;

18) zastosowania prawa łaski;

19) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

20) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

21) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

22) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

23) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

24) postępowania dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);

25) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

26) spraw w przedmiocie  ustalenia niepełnosprawności;

27) spraw o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym;

28) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 464);

29) ogłoszenia upadłości;

30) orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

31) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

 

3. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub  Pieczęci Orzeczenia, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2  do Zarządzenia.

5. Proces publikacji składa się z następujących etapów:

 

1) importu orzeczeń z systemu SAWA/Sędzia 2;

2) automatycznej anonimizacji;

3) weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

4) uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

5) zatwierdzania publikacji orzeczenia.

 

6.  Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.  i  na stronie internetowej  Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu  pod adresem www.orzeczenia.nowysacz.sr.gov.pl.

 

§ 2

1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Zarządzeniem nr A-0210-17/18 z dnia 26 czerwca 2018  r. wyznaczył  w każdym Wydziale osoby  odpowiedzialne za wprowadzania orzeczeń do Portalu  Orzeczeń,
2. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

  1. sprawdzanie wyników automatycznej anonimizacji;
  2. wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
  3. przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
  4. niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby  aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: portal.orzeczen@nowysacz.sr.gov.pl;
  5. bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z publikacją orzeczeń w Portalu Orzeczeń;
  6. prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

 

§ 3

 

1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych  w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.

4. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Nowym Sączu na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

 

§ 4

 

1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Nowym Sączu dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

 

§ 5

 

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany  w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

 

§ 6

 

Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie określonym  w § 1 Zarządzenia  Nr 0210-17/18 Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Nowym Sączu  z  dnia 26 czerwca 2018 r.

 

§ 7

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr A-0210-12/15
Prezesa Sądu Rejonowego  w  Nowym Sączu z dnia 12  maja 2015 r.

 

 

 

K A R T A     K W A L I F I K A C Y J N A     O R Z E C Z E N I A

 

 

1. Sygnatura akt: ................................................................................................................
2. Wyrok / postanowienie z dnia ...............................................................................................

 

3. Hasło tematyczne orzeczenia: ..............................................................................................

(z listy haseł tematycznych opublikowanej na portalu orzeczeń)

4. Podstawa prawna orzeczenia: ...............................................................................................

 

5. Nie publikować w „Portalu Orzeczeń":       ☐

6. Istotność orzeczenia: ..........................................................................................................

(w skali od 0 do 5)

7. Teza orzeczenia (): .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Sędzia sprawozdawca / Przewodniczący Wydziału

..................................................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr A-0210-12/15
Prezesa Sądu Rejonowego  w  Nowym Sączu z dnia 12  maja 2015 r.

 

 

 

WZÓR  PIECZĘCI  ORZECZENIA

 

 

Publikacja         ☐ tak      ☐ nie

 

Hasło tematyczne orzeczenia: ............................................................................................................

(z listy haseł tematycznych opublikowanej na portalu orzeczeń)

 

Podstawa prawna orzeczenia: ............................................................................................................

 

 

Istotność orzeczenia: ......................................................................................................................

(w skali od 0 do 5)

 

Podpis sędziego sprawozdawcy/Przewodniczącego Wydziału.........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Portal Orzeczeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-05-15
Publikacja w dniu:
2015-05-15
Opis zmiany:
b/d