Dyrektor

mgr Barbara Sułkowska-Sromek

 

18 53 17 212

e-mail: dyrektor@nowysacz.sr.gov.pl


Zakres obowiązków

  • przygotowanie projektu planu finansowego sądu rejonowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, a następnie wykonanie budżetu danego sądu,
  • dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dbanie o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w sądzie,
  • organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie okresowej oceny działalności sądu i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi wyższego stopnia,
  • podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu,

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor