Mediacje


 

„Masz prawo  do  mediacji”

 

W dniach 17-22 października 2016 r. obchodzony  jest Tydzień Mediacji. Międzynarodowy  Dzień  Mediacji  przypada  w tym roku  na dzień 20 października.
W związku z tym w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w  Nowym Sączu  przy  ul. Żeglarskiej 9a w dniu 17 października 2016 r.  w  godzinach  od 10.00 do 11.00 dyżur pełnić będzie  P. Małgorzata Drzyzga – mediator z RODK, z którą osoby zainteresowane będą mogły się spotkać i porozmawiać.

 


 

Mediacja to skuteczny i alternatywny wobec procesu sądowego sposób rozwiązania sporów, to próba doprowadzenia do ugodowego satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji przy udziale trzeciej osoby neutralnej wobec stron i ich

konfliktu czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga wypracować kompromis. Mediacja możliwość szybszego w porównaniu do postępowania sądowego załatwienie sprawy, możliwość wynegocjowania warunków korzystnych dla obu stron sporu a także możliwość zmniejszenia kosztów postępowania.  Co ważne wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń, zaś sam przebieg mediacji jest poufny.

 

Główne zasady mediacji:

  • Dobrowolność – co oznacza iż strony samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Strony mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą nawet podawać przyczyny rezygnacji. Mediatorowi nie wolno zmusić stron do rozpoczęcia czy kontynuowania mediacji. Strony muszą także akceptować osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego mediatora.
  • Bezstronność - mediator bowiem w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu. Mediator dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji. Każda ze stron może poinformować mediatora jeżeli czuje, że mediator jest stronniczy.
  • Poufność - informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą. Mediator nie może ujawnić przebiegu mediacji, składanych w trakcie mediacji propozycji czy jakichkolwiek danych uzyskanych w trakcie trwania mediacji. Mediator nie będzie mógł być świadkiem w ewentualnym procesie między stronami mediacji (chyba, że strony zdecydują inaczej).
  • Neutralność - mediator nie ma interesu w określonym rozwiązaniu sporu i pomaga stronom wypracować takie, które będzie najlepiej odpowiadało ich potrzebom i interesom.. Mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich personalnych opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od stron mediacji. Rolą mediatora jest zagwarantowanie właściwego przebiegu mediacji – czyli stworzenie stronom przestrzeni do bezpiecznej i rzeczowej rozmowy o problemie.

Zakładka do Strony Ministerstwa dotycząca mediacji:

 
mediacja w sprawach cywilnych/gospodarczych – regulacje prawne
1.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1438; weszła w życie 10 grudnia 2005 r.) w oparciu o załącznik - mediacja k.p.c., przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r.
2.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)
4.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

mediacja w sprawach karnych – regulacje prawne
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm., aktualna regulacja mediacji w k.p.k. obowiązuje od 1 lipca 2003 r., a została wprowadzona Ustawą z 10 stycznia 2003 r., Nr 17, poz. 155 )
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U, nr 108, poz. 1026 ze zm)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.; mediację wprowadzono na mocy ustawy z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 142, poz. 1380, która weszła w życie 1 września 2003 r.)

mediacja w sprawach nieletnich – regulacje prawne

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ((Dz. U. 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich Dz. U. Nr 90, poz. 1009
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Dz. U. nr 239, poz. 2037
 
Lista mediatorów dostępna jest na stronie internetowej SO w Nowym Sączu – przejdź do strony i listy mediatorów
 
Koordynatorem ds. mediacji przy SO w Nowym Sączu jest
SSO Mieczysław H. Kamiński
 
W Nowym Sączu funkcjonuje Sądeckie Centrum Mediacji z siedzibą przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11 - http://www.sc.org.pl/mediacje/
 

Zakładka do Strony Ministerstwa dotycząca mediacji:

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-10-05
Publikacja w dniu:
2015-10-05
Opis zmiany:
b/d