Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 20/18

  Sygn. akt I Ns 20/18

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 16 marca 2018 r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk

  po rozpoznaniu 16 marca 2018 r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Marty Czachor

  przy uczestnictwie Józefa Koncz

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 92/18

  Sygn. akt I Ns 92/18

   

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns  92/18 został złożony przez Tomasza Górkę działającego imieniem małoletnich dzieci Sebastiana Górki i Oliwii Górki - wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Górka PESEL 60042013750, zmarłym w dniu 23 marca 2917r.  w Nowym Sączu, ostatnio zamieszkałym w Nowym Sączu przy ul. Barskiej 140 b. ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 940/17

  Sygn. akt I I Ns 940/17

  Ogłoszenie

   

  „Prawomocnym postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w sprawie o I Ns 940/17 z wniosku Gminy Łącko przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Józefa Byniowskiego, Józefy Faltyn, Anny Byniowskiej, Rozalii Byniowskiej, Jana Dudy s. Józefa i Anny, Zofii Duda i Jana Dudy reprezentowanych przez kuratora, zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 3.546,96 zł, w tym: " ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 687/17

  Sygn. akt I Ns 687/17

  Ogłoszenie

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, pod sygn. akt I Ns 687/17 toczy się postępowanie z wniosku Emilii Freindl-Bieniek przy uczestnictwie Daniela Freindla o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Skoczniu s. Stefana i Marii z domu Sambak, ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 693/17

  P O S T A N O W I E N I E

  „Postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w sprawie o I Ns 693/17 z wniosku Powiatu Nowosądeckiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Adama Liber s. Stanisława i Ludwiki reprezentowanych przez kuratora zezwolił wnioskodawcy ..."

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 988/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 12 stycznia 2018 roku.

   

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba 

  Protokolant: prot. sąd Paulina Polecka

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1022/17

  OGŁOSZENIE

   W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny  pod sygn. akt Ns 1022/17 został złożony  przez Lucynę Zelek, Zofię Waligórę, Małgorzatę Stosur, Barbarę Krzyżak, Jana Gierałta, którzy  nabyli na podstawie ustawy  i zgodnie z postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku  Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z 27 września 2017r. sygn. INs 574/17

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1098/17

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn.akt I Ns  1098/17 został złożony przez Teresę Batosz wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Jerzym Batosz, s. Kazimierza i Janiny, Pesel 74093017090,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 292/17

  OGŁOSZENIE

   

   „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziale I Cywilnym do sygn. akt I Ns 292/17  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Teresie Marii Pawłowskiej, c. Stanisława i Marii, ur.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 597/17

  sygn. akt INs 597/17

  Ogłoszenie

   

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 18 września 2017 roku, sygn. akt I Ns 597/17 zezwolił Izabelli Plata i Edycie Grzyb na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości położonej w Nowym Sączu, objętej Kw NS1S/00048032/4, przy czym kwota ta może zostać wypłacona spadkobiercom Weroniki Nowak, z d. Giza na ich wniosek.

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe